Nút Share trượt hình quả trứng cho blogspot
Hôm nay namkna sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một nút chia sẻ hình quả trứng cho blog. Tiện ích này đực namkna giới thiệu theo yêu cầu của bạn Mrdix89. Đặc điểm của tiện ích là ban đầu khi chưa rê chuột vào thì các nút share có hình quả trứng, sau khi rê chuột vào thì quả trứng tách đôi ra và hiện nên các nút share để bạn có thể tùy chọn.
Các bạn có thể xem Demo để thấy rõ hơn.

Cách tiến hành:
   1- Đăng nhập vào Blog
   2- Vào thiết kế (Mẫu)
   3- Chọn Chỉnh sửa HTML
   4- Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng </head>.
<!-- Start Heart Bookmarking Gadget Code From http://namkna.blogspot.com/ -->
<script src='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://w.sharethis.com/button/buttons.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>stLight.options({publisher: &quot;bea50586-2b9f-448d-947a-01385f28e305&quot;, onhover:false}); </script>
<link href='http://w.sharethis.com/gallery/shareegg/shareegg.css' media='screen' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<!-- End Heart Bookmarking Gadget Code From http://namkna.blogspot.com/ -->
   4- Dán đoạn code sau vào trước thẻ đóng </body>.
<!-- Start Heart Share Code From http://namkna.blogspot.com/ -->
<div style='position: fixed; bottom: 2%; left: 2%;'>
<div class='shareEgg' id='shareThisShareEgg'/>
</div>
<script type='text/javascript'>stlib.shareEgg.createEgg(&#39;shareThisShareEgg&#39;, [&#39;facebook&#39;,&#39;twitter&#39;,&#39;googleplus&#39;,&#39;linkedin&#39;,&#39;blogger&#39;,&#39;stumbleupon&#39;,&#39;sharethis&#39;], {title:&#39; <data:blog.pageTitle/>&#39;,url:&#39;<data:blog.url/>&#39;,theme:&#39;shareegg&#39;});</script>
<a href="http://namkna.blogspot.com/2012/05/nut-share-truot-hinh-qua-trung-cho.html">Blogger Gadgets</a>
<!-- End Heart Share Code From http://namkna.blogspot.com/ -->
Trong đó:
  • bottom: 2% là vị trí của tiện ích so với chân blog.
  • left: 2% là vị trí của tiện ích so với cột tay phải.
  5-  Bấm Lưu   (save Widget) lại.

Chúc thành công! 
(spiceupyourblog.)