Di chuyển ghi chú theo khung nhận xét khi reply cho thread commnet blogspot
Như các bạn đã biết với mẫu Thread Comment khi trả lời (reply) nhận xét bất kỳ thì chỉ khung nhận xét di chuyển tới vị trí cần reply. Như vậy khung nhận xét một nơi và phần ghi chú (nội quy) nhận xét một nẻo. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề đó giúp blog bạn nhìn chuyên nghiệp và đẹp hơn.
Xem demo:

XEM DEMO

Xem ảnh minh họa
Di chuyển ghi chú theo khung nhận xét khi reply cho thread commnet blogspot

Cách tiến hành!

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sửa HTML (Edit HTML) => Tích chọn vào ô Mở rộng tiện ích mẫu.
4- Tìm thẻ sau:
<b:includable id='threaded-comment-form' var='post'>
- Trong đó có 2 thẻ bạn phải quan tâm là <b:else/></b:if> Xem hình dưới để thấy rõ hơn(Phần tô màu xanh)
Di chuyển ghi chú theo khung nhận xét khi reply cho thread commnet blogspot
4.1- Thêm vào sau thẻ <b:else/> đoạn mã dưới đây:
<div id='threaded-comment-form'>
4.2- Thêm vào trước thẻ </b:if>  đoạn mã dưới đây:
</div>
- Khi đó bạn sẽ được như hình dưới:

Di chuyển ghi chú theo khung nhận xét khi reply cho thread commnet blogspot
5- Tìm mã sau:
document.getElementById(domId).insertBefore(replybox, null);
- Thay thế thành:
document.getElementById(domId).insertBefore(document.getElementById('threaded-comment-form'), null);
6- Lưu mẫu lại và xem thành quả nha.